Palun oota, koostame just Sulle parimaid pakkumisi!
Kliki, et näha rohkem tooteid
Ühtegi toodet ei leitud.
Lisa veel 30,00 € ja transport on tasuta!

Privaatsustingimused

REALISEERIMISKESKUS PRIVAATSUSTINGIMUSED

Realiseerimiskeskus on võtnud endale eesmärgiks olla isikuandmete töötlemisel Sinule usaldusväärseks ja

Sinu õigusi austavaks partneriks. Sellest lähtuvalt oleme koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, mis

käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1. MÕISTED

1.1. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Realiseerimiskeskusel teavet või teave, millega on

võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, koostööpartnerid

ning töötajad kelle kohta on Realiseerimiskeskusel Isikuandmeid.

1.2. Privaatsustingimused on käesolev tekst, mis sätestab Realiseerimiskeskuse isikuandmete töötlemise

põhimõtted.

1.3. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

1.4. Isikuandmete töötlemine on igasugune andmesubjekti isikuandmetega tehtav toiming. Näiteks:

Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu

võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine,

ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata

toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

1.5. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada

Realiseerimiskeskuse teenuseid.

1.6. Leping on Realiseerimiskeskuse ja kliendi vahel sõlmitud teenuse osutamise või muu leping.

1.7. Veebileht www.realkeskus.ee on Realiseerimiskeskuse veebileht.

1.8. Külastaja on isik, kes kasutab Realiseerimiskeskuse veebilehte.

1.9. Laps on Isikuandmete töötlemise kontekstis Eesti Vabariigis alla 13 aastane isik.

1.10. Teenused on igasugused Realiseerimiskeskuse poolt pakutavad teenused ja tooted.

1.11. Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse mõnikord veebilehe külastaja seadmesse.

1.12. Realiseerimiskeskuse andmekaitseametnik on isik, kes järgib Realiseerimiskeskuses isikuandmete

töötlemise põhimõtete kohaldamist ning, kellega on andmesubjektil võimalik kaebuse korral ühendust

võtta.

1.13. Müügikanalid on Realiseerimiskeskuse poolt kasutatavad andmesubjektiga suhtlemise viisid, kaupade

müügiks ning teenuste osutamiseks loodud vahend. Sh e-post, telefon, avalik ja sotsiaalmeedia, erinevad

vestlusliinid, individualiseeritud ja interaktiivsed reklaamid ja muud sarnased tööriistad veebilehtedel ja

mujal.

1.14. Tooteportfell on Realiseerimiskeskuse erinevad tooted ja teenused, mille nimekiri on kättesaadav

veebilehelt www.realkeskus.ee.

Privaatsustingimustes, Lepingus, Üldtingimustes ja pooltevahelises suhtluses kasutatakse mõisteid eelnevalt

märgitud tähenduses.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Realiseerimiskeskus on juriidiline isik Realiseerimiskeskus OÜ, registrikoodiga 10635366, asukohaga

Ehitajate tee 110E, Tallinn 12618.

2.2. Isikuandmeid võib Realiseerimiskeskuses töödelda:

2.2.1. vastutava töötlejana määrates kindlaks töötlemise eesmärgid ning vahendid;

2.2.2. volitatud töötlejana vastutava töötleja juhiste järgi;

2.2.3. vastuvõtjana ulatuses, kellele isikuandmeid edastatakse.

2.3. Privaatsustingimused kohalduvad andmesubjektidele ning privaatsustingimustes nimetatud õigustest ja

kohustustest lähtuvad kõik Realiseerimiskeskuse töötajad ja koostööpartnerid, kellel on kokkupuude

Realiseerimiskeskuse valduses olevate isikuandmetega.

2.3.1. Privaatsustingimusi võivad täiendada veebilehel või seadmetes avaldatavaid privaatsusteadaandeid,

samuti võib privaatsustingimusi nendega muuta ja täiendada.

3. PÕHIMÕTTED

3.1. Realiseerimiskeskus lähtub isikuandmete töötlemisel alati andmesubjektide huvidest, õigustest ja

vabadustest.

3.2. Realiseerimiskeskuse eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, mille puhul lähtutakse

parimast praktikast, pidades silmas, et alati ollakse valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise

vastavust seatud eesmärkidele.

3.3. Realiseerimiskeskuse kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja

tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

3.3.1. Seaduslikkus. isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks

nõusolek;

3.3.2. Õiglus. Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et andmesubjektil oleks piisav teave

ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

3.3.3. Läbipaistvus. Isikuandmete töötlemine on andmesubjektile läbipaistev.

3.3.4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel

eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus.

3.3.5. Õigsus. Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik

mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemine eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks

või parandataks.

3.3.6. Säilitamise piirang. Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult

seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et

juhul kui Realiseerimiskeskus soovib hoida isikuandmeid kauem kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt

vajalik, anonümiseerib Realiseerimiskeskus andmed selliselt, et andmesubjekt ei ole enam tuvastatav.

Andmete puhul, mille on Realiseerimiskeskus saanud läbi kliendi- või muu sarnase suhte, säilitab

Realiseerimiskeskus vastavalt parimale tavale ning nõusoleku alusel töödeldavaid andmeid kuni nõusoleku

tagasivõtmiseni.

3.3.7. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete

asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise,

hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

Realiseerimiskeskus omab nii ettevõttesiseseid juhiseid, eeskirju töötajatele, kui ka eraldi lepinguid iga

volitatud töötlejaga, mis näevad ette parimad praktikad, pideva riskihindamise ning asjakohased tehnilised

ja organisatoorsed meetmed isikuandmete töötlemisel.

4. ISIKUANDMETE KOOSSEIS

4.1. Realiseerimiskeskus kogub muuhulgas järgmist tüüpi isikuandmeid:

4.1.1. Andmesubjekti poolt Realiseerimiskeskusele avaldatud isikuandmed (nimi, e-posti aadress,

postiaadress, telefoninumber, isikukood);

4.1.2. Andmesubjekti ja Realiseerimiskeskuse tavapärase suhtluse tulemusel tekkivaid isikuandmed;

4.1.3. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);

4.1.4. Teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt Realiseerimiskeskuse poest või e-poest ostmisel);

4.1.5. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed (nt Veebilehel veedetud aeg);

4.1.6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;

4.1.7. Realiseerimiskeskuse poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (kliendisuhte raames toimunud

kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

5. ISIKUANDMETE KOOSSEIS NING TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

5.1. Realiseerimiskeskus töötleb isikuandmeid eranditult nõusoleku või seaduse alusel.

5.2. Nõusoleku alusel töötleb Realiseerimiskeskus isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja

eesmärkidel, mille Andmesubjekt on kindlaks määranud. Nõusolekute puhul lähtub Realiseerimiskeskus

põhimõttest, et iga nõusolek peab olema muudest küsimustest selgelt eristatav, ning arusaadaval ja lihtsasti

kättesaadaval kujul, selges ja lihtsas keeles. Nõusolek võib olla antud nii kirjalikult kui elektroonilisel teel

või suulise avaldusena. Andmesubjekt annab nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja

ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu veebilehel.

5.3. Õigustatud huvi tähendab Realiseerimiskeskuse huvi enda ettevõtte majandamiseks ja juhtimiseks

võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke teenuseid turul. Seadusest tuleneval alusel töötleb

Realiseerimiskeskus isikuandmeid vaid pärast hoolikat hindamist, tuvastamaks, et Realiseerimiskeskusel on

õigustatud huvi, mille alusel isikuandmete töötlemine on vajalik ning vastavuses andmesubjekti huvide ja

õigustega. Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, Realiseerimiskeskus OÜ edastab

isikuandmeid veoteenust pakkuvatele ettevõtetele Itella Estonia OÜ ja AS Eesti Post (Omniva)

selleks, et kohale toimetada kaupa ning maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud

töötleja Maksekeskus ASile. Eelkõige võib õigustatud huvi alusel isikuandmete töötlemine toimuda

järgmistel eesmärkidel:

5.3.1. Usaldusliku kliendisuhte tagamiseks, näiteks isikuandmete töötlemine, mis on rangelt vajalik tegelike

kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks;

5.3.2. Kliendibaasi haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust, valikut,

kvaliteeti ning et teha kliendile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;

5.3.3. Veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja

Isikuandmed. Realiseerimiskeskus kasutab kogutavaid andmeid veebianalüüsiks või mobiili- ja

infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja

käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;

5.3.4. Kampaaniate korraldamine, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine, klientide ja

külastajate rahulolu uuringute teostamine ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmine;

5.3.5. Kliendi ja külastaja käitumise analüüsimine erinevates müügikanalites, veebilehtedel;

5.3.6. Teeninduse monitooring Realiseerimiskeskus võib salvestada nii enda asukoha ruumides kui

sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis

Realiseerimiskeskus on teinud ning vajadusel kasutab neid salvestisi korralduste või muude toimingute

tõendamiseks;

5.3.7. Võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede

turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;

5.3.8. Õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

5.4. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleb Realiseerimiskeskus isikuandmeid seaduses sätestatud

kohustuste täitmiseks või seaduses lubatud kasutusviiside rakendamiseks. Näiteks tulenevad seadusest

kohustused maksete töötlemisel või rahapesu reeglite järgimisel.

5.5. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil kui see, milleks isikuandmeid algselt koguti,

või ei põhine andmesubjekti antud nõusolekul, hindab Realiseerimiskeskus hoolikalt sellise uue töötluse

lubatavust.

6. KLIENDIANDMETE AVALIKUSTAMINE JA/VÕI EDASTAMINE KOLMANDATELE

ISIKUTELE

6.1. Realiseerimiskeskus teeb koostööd isikutega, kellele Realiseerimiskeskus võib edastada koostöö

raames ja eesmärgil andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmeid.

6.2. Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad olla reklaami- ja turunduspartnerid, kliendirahulolu uuringut

korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid, IT partnerid,

postiteenust vahendavad või osutavad isikud, asutused, makselahendusi pakkuvad asutused ja

organisatsioonid tingimusel, et:

6.2.1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;

6.2.2. Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Realiseerimiskeskuse juhistele ning kehtiva lepingu

alusel.

7. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TURVALISUS

7.1. Realiseerimiskeskus säilitab isikuandmeid vaid rangelt minimaalselt vajaliku aja. Isikuandmed, mille

säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt

Realiseerimiskeskuse poolt selleks kehtestatud korrale.

7.2. Realiseerimiskeskus on kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid sellest, kuidas tagada isikuandmete

turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise.

7.3. Juhul kui toimub Isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, võtab Realiseerimiskeskus tarvitusele

kõik vajalikud meetmed tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

Muuhulgas registreerib Realiseerimiskeskus kõik intsidendid ning teavitab selleks ette nähtud juhul

Andmekaitse Inspektsiooni ja andmesubjekti otse.

8. LASTE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Realiseerimiskeskuse teenused, s.h. infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele.

8.2. Realiseerimiskeskus ei kogu teadlikult informatsiooni alla 13 aastate isikute ehk laste kohta ning

teadliku sellekohase tegevuse korral lähtume lapsevanema või eestkostja soovidest.

8.3. Juhul kui Realiseerimiskeskus saab teada, et on kogunud isikuandmed siiski lapselt või lapse kohta,

teeb Realiseerimiskeskus endast parima selliste isikuandmete töötlemise lõpetamiseks.

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. Nõusolekuga seonduvad õigused:

9.1.1. Andmesubjektil on igal ajal õigus teatada Realiseerimiskeskusele oma soovist nõusolek isikuandmete

töötlemiseks tagasi võtta.

9.1.2. Realiseerimiskeskusele antud uudiskirja saaja nõusolekut saad tagasi võtta uudiskirja all olevalt

lingilt.

9.2. Isikuandmete töötlemisel on andmesubjektil ka järgnevad õigused:

9.2.1. Õigus saada teavet ehk andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.

9.2.2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.

9.2.3. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele.

9.2.4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed

kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.

9.2.4.1. Sellisel juhul kaob ka võimalus osaleda Realiseerimiskeskuse lojaalsusprogrammis kuna klient ei

ole enam tuvastatav ja püsisoodustuste taset ei saa enam arvestada.

9.2.5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete

töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või kui andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse.

Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab vastutaval töötlejal

isikuandmete õigsust kontrollida või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid andmesubjekt ei

taotle isikuandmete kustutamist.

9.2.6. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas andmesubjekti isikuandmete töötlemine on

seaduspärane.

10. ÕIGUSTE TEOSTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Õiguste teostamine:

10.1.1. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse

ilmnemise korral pöörduda Realiseerimiskeskuse poole e-posti teel epood@realkeskus.ee.

10.2. Kaebuste esitamine:

10.2.1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Realiseerimiskeskuse poole, Andmekaitse

Inspektsiooni või kohtu poole kui andmesubjekt leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

10.2.2. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil:

http://www.aki.ee/et/inspektsioon/kontaktid-nouandetelefon.

11. KÜPSISED JA MUUD VEEBITEHNOLOOGIAD

11.1. Realiseerimiskeskus võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta

andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt

külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IPaadress, seadmeinfo,

asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

11.2. Realiseerimiskeskus kasutab kogutavaid andmeid, et võimaldada teenuse osutamine vastavalt

külastaja või kliendi harjumustele; kindlustada parim teenuse kvaliteet; informeerida külastajat ja klienti

sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada

sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka külastajate loendamiseks ning nende

kasutusharjumuste fikseerimiseks.

11.3. Realiseerimiskeskus kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse

automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel. Kolmandate

osapoolte küpsiseid kasutavad Realiseerimiskeskuse partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist

Realiseerimiskeskus ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest

11.4. Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel, infoühiskonna teenuse seadetes

või veebibrauseris.

11.5. Enamik veebilehitsejaid lubavad küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe

funktsioonid külastajale saadaval. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on

Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste

privaatsuse tõhustamise platvormide.

12. OLULISED DOKUMENDID, JUHISED, KORRAD

12.1. Realiseerimiskeskuse Privaatsustingimuste rakendamisel lähtutakse järgmistest dokumentidest,

kordadest, juhistest:

12.1.1. Töötlemistoimingute register, milles on toodud kõik isikuandmete töötlemise eesmärgid, viisid,

töödeldavad Isikuandmete tüübid ja kategooriad ning vastavad töötlemise alused;

12.1.2. Isiku e-poe konto, mille kaudu saab andmesubjekt ligi enda kohta Realiseerimiskeskuses

olemasolevate isikuandmetele; saab neid parandada, muuta ning teostada enda muid seaduse ja käesolevate

Privaatsustingimuste alusel antavaid õigusi;

12.1.3. Realiseerimiskeskuse organisatoorsete ja tehniliste meetmete kasutamise põhimõtted, milles on

toodud erinevad meetmed, mida Realiseerimiskeskus rakendab selleks, et hoida isikuandmed alati

konfidentsiaalsete ja turvalistena.

12.1.4. All About Cookies (inglisekeelne): Küpsiste ja muude veebitehnoloogiate kirjeldused, mida

Realiseerimiskeskus kasutab.

13. KONTAKTANDMED JA INFORMATSIOON

13.1. Realiseerimiskeskuse andmesubjekti jaoks olulised kontaktandmed:

13.1.1. Realiseerimiskeskusega saab Isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil

epood@realkeskus.ee

14. MUUD TINGIMUSED

14.1. Realiseerimiskeskusel on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid Privaatsustingimusi. Muutmisest

teavitab Realiseerimiskeskus andmesubjekte www.realkeskus.ee koduleheküljel. Eeldame, et kui asute

kasutama Realiseerimiskeskuse veebilehte www.realkeskus.ee, olete privaatsustingimustega tutvunud ja

nõustunud.

Seaded

Menu

Sa ei ole veel kasutaja?

Liitu siin